Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin:
info@explika.cz
 • Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Italiano
 • Slovenčina
 • Polski

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČELY PRODEJE JAZYKOVÝCH SLUŽEB

obchodních společností
Explika s.r.o. a Explika Solutions s.r.o.
se sídlem Masarykovo nábřeží 237/18, 110 00 Praha 1
identifikační čísla: 05711843 a 07962860
pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.explika.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodních společností Explika s.r.o.Explika Solutions s.r.o., se sídlem na adrese Masarykovo nábřeží 237/18, 110 00 Praha 1, identifikační čísla 05711843 a 07962860 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.explika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

2.2. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.1. objednávané službě,

2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu plnění objednávané služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 1. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Masarykovo nábřeží 237/18, 110 00 Praha 1;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;

3.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.4. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb poskytnutých podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobených jeho osobním potřebám.

4.2. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy týkající se překladu či obdobné jazykové služby má prodávající právo vyúčtovat (a kupující povinnost uhradit) již vynaložené náklady v přiměřené výši. V případě, že se smlouva týká jazykového kurzu, a oznámení o odstoupení je prodávajícímu doručeno ještě před faktickým zahájením výuky, zavazuje se kupující uhradit 50 % kurzovného. Odstoupí-li kupující od smlouvy po započetí výuky, má prodávající nárok na celou částku kurzovného dle uzavřené kupní smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije v situaci, kdy se některý z nabízených jazykových kurzů neotevře z důvodu nedosažení minimální kapacity v souladu s čl. 5.2. obchodních podmínek. V takovém případě má kupující nárok na náhradu již uhrazeného kurzovného (či jeho části) v plné výši.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky v příslušné výši do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 1. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. V případě jazykových kurzů si prodávající vyhrazuje právo posunout avizovaný termín zahájení či ukončení kurzu až o 2 týdny, nastane-li na jeho straně překážka, jež neumožní zahájení či ukončení kurzu v původních termínech. Prodávající se však vždy zavazuje poskytnout kupujícímu předem dohodnutý počet lekcí bez ohledu na to, kdy k zahájení kurzu skutečně dojde.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nedosažení minimální kapacity uvedené na webových stránkách. Má přitom povinnost o tomto faktu informovat kupujícího nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným zahájením výuky. Prodávající může kupujícímu nabídnout náhradní řešení, kurzovné je však v případě, že se obě strany na náhradním řešení nedohodnout, vratné v plné výši.

5.3. V případě, že výuku nebude možné ze závažných důvodů (nemoc lektora, vyšší moc) zajistit, má prodávající právo zvolit náhradní způsob zajištění výuky (v jiném termínu, jiným způsobem – např. online). Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

 1. REKLAMACE

6.1. Není-li kupující spokojen s kvalitou objednaných služeb, má povinnost informovat o této skutečnosti písemnou cestou prodávajícího. Prodávající se zavazuje přezkoumat důvody reklamace a rozhodnout o její oprávněnost v nejkratším možném čase, nejpozději však do tří pracovních dnů.

6.2. Na základě tohoto přezkumu a v závislosti na jeho zjištěních je prodávající povinen nabídnout kupujícímu přiměřené náhradní řešení, např. návštěvu jiného kurzu, převod na jiný typ výuky apod. Pokud je reklamace vyhodnocena jako oprávněná, vzniká kupujícímu nárok na refundaci poměrné části kurzovného za dosud neabsolvované/neodučené lekce.

6.3. Mezi relevantní důvody reklamace nepatří překážky vzniklé na straně kupujícího ani zásahy vyšší moci.

6.4. Kupující má povinnost uplatnit reklamaci v době, kdy reklamovaná situace nastala, nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů. Na opožděně uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 8. 3. 2024.